REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JONS

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JONS

Izvršni odbor na svojoj 11. sednici održanoj 5. aprila 2019. odlučio je da se sazove

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE U NOVOM SADU

za nedelju 12. maj 2019. godine sa početkom u 10 časova, u Klubu JONS-a

Predlog dnevnog reda Skupštine je sledeći:

  1. Izbor Radnog predsedništva
  2. Izveštaj predsednika o radu Jevrejske opštine
  3. Izveštaj Nadzornog odbora
  4. Usvajanje Završnog računa za 2018. godinu JONS i Hevra kadiša
  5. Usvajanje predloga Budžeta za 2019. godinu
  6. Usklađivanje Statuta JONS i Hevra kadiša
  7. Razno